Kỳ thi

Demo quiz 1

Thời gian : 1:0

Trong khi làm bài:

  • Đóng tất cả chương trình, bao gồm cả email.
  • Giữ trật tự trong phòng thi.
  • Thí sinh không được sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, hoặc nhận sự giúp đỡ từ giám thị hoặc bất kể nguồn bên ngoài nào.
  • Thí sinh không được dừng bài thi và sau đó quay lại làm tiếp .